Disclaimer voor www.jeanmineurmediavision.nl en www.bioscoopreclame.nl

Jean Mineur Mediavision B.V. (Kamer van Koophandel: 34137283), verleent u hierbij toegang tot www.jeanmineurmediavision.nl en www.bioscoopreclame.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Jean Mineur Mediavision B.V. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.jeanmineurmediavision.nl en www.bioscoopreclame.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Jean Mineur Mediavision B.V..

Beperkte aansprakelijkheid

Jean Mineur Mediavision B.V. spant zich in om de inhoud van www.jeanmineurmediavision.nl en www.bioscoopreclame.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.jeanmineurmediavision.nl en www.bioscoopreclame.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Jean Mineur Mediavision B.V..

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.jeanmineurmediavision.nl en www.bioscoopreclame.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op www.jeanmineurmediavision.nl en www.bioscoopreclame.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Jean Mineur Mediavision B.V. nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Jean Mineur Mediavision B.V..

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Jean Mineur Mediavision B.V., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Wijzigingen

Jean Mineur Mediavision B.V. behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.